Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Občanom, ktorí sú odkázaní na sociálne služby, zabezpečuje Trnavský samosprávny kraj (ďalej len „TTSK“) ich dostupnosť prostredníctvom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Fyzická osoba, ktorá má záujem o zabezpečenie sociálnej služby poskytovanej v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení, podá na oddelenie posudkovej činnosti odboru sociálnych vecí TTSK písomne: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba podá: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

Tlačivá žiadostí sú dostupné v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice a tiež na tejto webovej stránke nižšie (tlačivá).

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe podania "Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu". K žiadosti je potrebné doložiť prílohy, ktoré sú priamo v žiadosti uvedené. Žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, že je občan obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana  - v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, podať aj iná fyzická osoba.

Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ s požadovanými prílohami žiadateľ doručí poštou na adresu: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, Starohájska 10, 917 01 Trnava alebo osobne počas úradných hodín do podateľne TTSK. Po podaní „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ je vykonaná sociálna posudková činnosť. Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie sociálnej služby v jej rodinnom prostredí, a ak to nie je možné, v prostredí, v ktorom sa zdržiava. Odbor sociálnych vecí vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je sociálny posudok a zdravotný posudok. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu je vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t.j. TTSK, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie. Fyzická osoba, ktorá vlastní posudok o právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, alebo sa môže so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obrátiť na odbor sociálnych vecí TTSK. V prípade, že v zariadení, nie je voľné miesto, môže byť na základe jej súhlasu zaevidované v evidencii žiadateľov (bližšie informácie: https://www.trnava-vuc.sk/podmienky-prijatia-klienta-do-zariadenia-socialnych-sluzieb).