O nás

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice sa poskytuje  sociálna služba pobytovou formou celoročne pre ženy od 18 rokov veku. Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

Kapacita zariadenia je 63 miest.

Domov sociálnych služieb zabezpečuje:

Odborné činnosti:

 • sociálne poradenstvo 
 • ošetrovateľská starostlivosť 
 • pracovná terapia 
 • sociálna rehabilitácia
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

 Obslužné činnosti:

 • ubytovanie 
 • stravovanie 
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Ďalšie činnosti:

 • záujmová činnosť 
 • kultúrna činnosť 
 • rekreačná činnosť 

V domove sociálnych služieb sa vykonávajú odborné činnosti, obslužné činnosti a utvárajú sa podmienky na ďalšie činnosti, ktoré zvyšujú  kvalitu sociálnej služby.

Poskytovanie sociálnej služby je za plnú alebo čiastočnú úhradu, s prihliadnutím na celkový príjem prijímateľa sociálnej služby a  jeho majetkové pomery. Úhrada sa platí za stravovanie, bývanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri nevyhnutných životných úkonoch,  pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva. 

Stravovanie sa poskytuje 5 krát denne, t.j. raňajky, desiata, obed, olovrant a večera , v prípade diabetikov 6 krát denne, t.j. aj druhá večera.

Obyvateľky domova  / ďalej len klienti/  sú umiestnené v 2 – 3 lôžkových svetlých a priestranných izbách.

Zdravotnú starostlivosť  klientov zabezpečuje 15 zdravotníckych pracovníkov. 

Klientky sú zadelené do ergoterapeutických skupín, kde pracujú pod vedením  pracovníčok so zameraním na zlepšenie motoriky, nácvik základných hygienických návykov, nácvik zručnosti, sebaobsluhy, tréning pamäti a pracovnú terapiu. Každá skupina má  svoju terapeutickú miestnosť, kde klienti pracujú s rôznymi druhmi materiálov a rôznymi technikami. V mnohých prípadoch u klientov sa takto dosiahne pocit sebarealizácie a dôležitosti v systéme fungovania v určenej komunite. 

Ďalej klienti sa venujú rôznym záľubám ako: šport, divadelný krúžok, rôzne ručné práce, výtvarné aktivity, počúvanie hudby, tanečný krúžok, prechádzky a vychádzky. 

Klientky podľa svojich možností a schopností vyrábajú drobné predmety a darčeky, ktorými sa prezentujeme na rôznych akciách a predajných trhoch. 

Pre klientov domova organizujeme výlety do zahraničia, výlety po Slovensku ako aj jednodňové výlety do okolitých miest a obcí.