Cenník poskytovaných služieb

Tento cenník ustanovuje podrobnosti o sumách úhrady za poskytovanú sociálnu služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a o povinnosti fyzickej osoby zaplatiť sumu úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení sociálnych služieb. 
Všeobecne záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014

Stravovanie

Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou celoročne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, je pri poskytovaní stravy na deň a na fyzickú osobu vo veku nad 15 rokov 2,60 € až 4,00 €. 

Výška úhrady za celodennú stravu [režijné náklady na prípravu stravy 50 % zo stravnej jednotky 1,82 €]:

 1. racionálna strava: 4,00 €/deň
 2. diabetická strava: 5,00 €/deň
 3. diétna strava: 4,40 €/deň

Bývanie

Suma úhrady za ubytovanie v zariadení sociálnych služieb na deň a na fyzickú osobu sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré fyzická osoba užíva. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti je 0,17 €.

Suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na deň na fyzickú osobu o

 1. 0,40 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna fyzická osoba
 2. 0,20 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve fyzické osoby
 3. 0,13 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú tri fyzické osoby a ak na jednu fyzickú osobu pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy.

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva sa určuje podľa individuálnych potrieb klienta:

 1. bežné upratovanie obytnej miestnosti 1x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 1x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1x za 14 dní a bežná údržba posteľnej bielizne podľa potreby 0,17 €
 2. bežné upratovanie obytnej miestnosti 2x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 2x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1x za 7 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby 0,50 €
 3. bežné upratovanie obytnej miestnosti viac ako 2x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia viac ako 2x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne častejšie ako 1x za 7 dní a intenzívna údržba bielizne 0,67 €.

Pomoc pri odkázanosti inej fyzickej osoby

Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu:

 1. fyzická osoba zaradená do I. až VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 1,40 €
 2. fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 1,86 €
 3. fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 2,33 €.

Nadštandardné služby

Zariadenie môže vykonávať, zabezpečovať a utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon neupravuje, ale ktoré zvyšujú kvalitu života v zariadení. Platby sú upravené samostatnou zmluvou medzi zariadením a klientom. Medzi tieto činnosti patrí používanie vlastného elektrospotrebiča.

Mesačné poplatky za požívanie vlastného elektrospotrebiča:

 1. 1,00 €/mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice,
 2. 1,00 €/mesačne za užívanie rádiomagnetofónu,
 3. 1,00 €/mesačne za užívanie vlastnej nabíjačky na mobilný telefón,
 4. 1,00 €/mesačne za užívanie osobného počítača alebo notebooku,
 5. 5,00 €/mesačne za užívanie vlastného elektrického invalidného vozíka (nabíjanie batérie),
 6. 0,50 €/mesačne za užívanie každého iného ďalšieho elektrospotrebiča.

Celková úhrada za poskytovanú sociálnu službu v kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, vypočítaných za kalendárny mesiac.

Prijímateľovi sociálnej služby po zaplatení úhrady musí zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.