Cenník poskytovaných služieb

Tento cenník ustanovuje podrobnosti o sumách úhrady za poskytovanú sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 156/2023/08 zo dňa 25.10.2023 s účinnosťou od 01.02.2024 (ďalej len „VZN TTSK č. 89/2023“).  

Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy na osobu a deň. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. Pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, obed, večera a tri vedľajšie jedlá.

Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou celoročne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, je pri poskytovaní stravy na deň a na fyzickú osobu:
a) racionálna strava: 4,00 €
b) diabetická strava: 5,00 €
c) diétna strava: 4,40 €.

Bývanie

Suma úhrady za ubytovanie v zariadení sociálnych služieb na deň a na prijímateľa sociálnej služby sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva.

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je stanovená na 0,20 €. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti.

Suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na deň na prijímateľa sociálnej služby o
a) 0,40 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej služby
b) 0,30 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia sociálnej služby
c) 0,20 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja prijímatelia sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá najmenej 8 m² podlahovej plochy.

Suma mesačnej úhrady za vecné plnenia spojené s ubytovaním a s užívaním spoločných priestorov pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby je vo výške 10,00 € na jedného prijímateľa sociálnej služby. 

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

Suma úhrady za upratovanie sa stanovuje vo výške 0,30 € na deň a na prijímateľa sociálnej služby. Upratovaním sa rozumie najmä mechanické čistenie všetkých umývateľných plôch, ich dezinfekcia, vysávanie a tepovanie, umývanie okien a pod. v priestoroch obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, v spoločných priestoroch a zabezpečenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, pomôcok a energií. Suma úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje vo výške na 0,30 € na deň a na prijímateľa sociálnej služby. Praním sa rozumie najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva. Žehlením sa rozumie najmä triedenie, ukladanie, žehlenie, mangľovanie bielizne a šatstva. Údržbou šatstva sa rozumie najmä triedenie, ukladanie, žehlenie, mangľovanie bielizne a šatstva (prišívanie gombíkov, zašívanie poškodených častí, označovanie šatstva). Výška úhrady zahŕňa aj zabezpečenie pracích prostriedkov a pomôcok.

Pomoc pri odkázanosti inej fyzickej osoby

Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného  rozpätia sú podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedené v prílohe č. 3 a 4 zákona o sociálnych službách.

Suma úhrady sa stanovuje na deň a na prijímateľa sociálnej služby:
a) I. až IV. stupeň odkázanosti: 1,80 €
b) V. stupeň odkázanosti: 2,40 €
c) VI. stupeň odkázanosti: 3,05 €.

Nadštandardné služby

Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať a utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Platby za tieto iné činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. Medzi iné činnosti patrí používanie vlastného elektrospotrebiča a služby poskytnuté nad rámec sociálnej služby. Mesačné poplatky za požívanie iných vlastných elektrospotrebičov sú nasledovné:
a) 3,00 € za užívanie vlastnej chladničky, televízora, mikrovlnnej rúry, elektrického sporáka a pračky (denná sadzba úhrady za individuálne užívanie chladničky, televízora, mikrovlnnej rúry, elektrického sporáka  a pračky je 0,10 € za jeden spotrebič),
b) 1,00 € za užívanie rýchlovarnej kanvice,
c) 1,00 € za užívanie rádiomagnetofónu/CD alebo DVD prehrávača,
d) 1,00 € za užívanie vlastnej nabíjačky na mobilný telefón,
e) 1,00 € za užívanie osobného počítača alebo notebooku,
f)  2,00 € za užívanie vlastného prenosného ohrievača (dezinfikátor a čistič vzduchu, elektrický konvektor, elektrický radiátor, alebo iný podobný spotrebič),     
g) 5,00 € za užívanie vlastného elektrického invalidného vozíka (nabíjanie batérie),
h) 1,50 € za užívanie každého iného ďalšieho elektrospotrebiča.
(Denná sadzba za pužívanie každého ďalšieho spotrebiča je 0,05 €).

Za nadštandardné služby alebo činnosti sa považujú tie, ktoré sa v zariadení poskytujú nad rámec poskytovania sociálnej služby. Za nadštandardné služby sa považuje aj sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby mimo zariadenie, ak tento nie je odkázaný na sprievod alebo dohľad.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi sociálnej služby jednorazovú úhradu vo výške najviac 15 € za výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny a upratovanie ako aj za sledovanie zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby nad rámec poskytovanej sociálnej služby v prípade, ku ktorému došlo v priamej súvislosti s nadmerným požitím alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod.

Celková úhrada za poskytovanú sociálnu službu v kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, vypočítaných za kalendárny mesiac.

Prijímateľovi sociálnej služby po zaplatení úhrady musí zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Valorizácia

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy bude od roku 2024 valorizovaná raz ročne o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Takto upravená denná sadzba za užívanie 1 m² je účinná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola miera inflácie vyhlásená.

Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaoblsuhy bude od roku 2024 valorizovaná raz ročne o percentuálny rozdiel medzi výškou minimálnej mzdy v kalendárnom roku, v ktorom bola k 1. januáru oznámená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a výškou minimálnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok.

Po uplatnení valorizácie zverejní TTSK percentuálny rozdiel spolu so sumou úhrady na svojej elektronickej úradnej tabuli.