Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 (v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Položka

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

SPOLU v Euro

celoročný pobyt

a) mzdy, platy a OOV

257 236,00

147 910,00

405 146,00

b) poistné

89 345,00

51 373,00

140 718,00

c) tuzem. cestov. náhrady

353,00

203,00

556,00

d) energie

35 765,00

20 564,00

56 329,00

e) materiál

58 896,00

33 865,00

92 761,00

f) dopravné

837,00

481,00

1 318,00

g) rutinná údržba

3 574,00

2 055,00

5 629,00

h) nájomné

0,00

0,00

0,00

i) výdavky na služby

5 890,00

3 386,00

9 276,00

j) výdavky na bež. transfery

5 077,00

2 920,00

7 997,00

k) odpisy

22 131,00

12 725,00

34 856,00

SPOLU v Euro

479 104,00

275 482,00

754 586,00

Počet klientov

40

23

63

Priemer EON/1 mes/1 klient

998,13

998,12

998,13

Dátum: 23.01.2019
Vypracovala: Elvíra Szalayová