Usmernenia, opatrenia a odporúčané postupy v súvislosti s COVID-19

OPATRENIA V sÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

O Z N A M

NA ZÁKLADE „PLÁNU UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19“ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH LEHNICE
s účinnosťou od 15.06.2020 až do odvolania

POSTUPNE SPRÍSTUPŇUJE NÁVŠTEVY PRIJÍMATEĽOV

ZA NASLEDOVNÝCH PODMIENOK:

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v danom okrese môže poskytovateľ pristúpiť k dočasnému obmedzeniu platnému pred uvoľňovaním a to neumožnenie vykonanie návštev osobe, s trvalým pobytom v okrese so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19.


Výber vhodných priestorov pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky

Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15mmôže byť  povolená jednočlenná návšteva  iba pre  jedného klienta (resp. manželský pár, súrodencov).

 

Vo vyhradenom priestore pre návštevy musia byť fyzické osoby  vzdialené  od seba minimálne na 2 metre.

 

Ak zariadenie má areál, je  vhodné identifikovať/vyhradiť  v ňom miesta pre návštevy v prípade vhodného počasia.

 

Návšteva na izbe prijímateľa je možná len v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík).

 

Dĺžka návštevy

 30 minút

 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa

max. 1 (obmedzenia pre deti ako návštevníkov)

 

Ohlasovanie návštev vopred

Odporúčame ohlásiť  návštevu vopred, minimálne 24/48 hod. vopred kvôli lepšej organizácii,  pri obmedzenom počte návštevných miestností budú mať prednosť ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych udalostí).

 

Kontaktná osoba pre návštevy

Mgr. Silvia Lelkesová – vedúca sestra

Tel.:+421 (0) 31 552 68 26

Návštevné hodiny

V pracovných dňoch, od 09:00 – do 15:00 v intervaloch od 09.00 hod., 11.00 hod., 13.00 hod. a 15.00 hod.

 

Informovanie príbuzných o možnosti návštev a Pláne a režime návštev

 

Webová stránka www.dsslehnice.sk,  

e-mail: dsslehnice@zupa-tt.sk

PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY:

Oznámenie návštevy

 

Odporúčame, aby sa hlásili vopred kvôli lepšej organizácii.

Vstupná kontrola

 

Zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia).

 

Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie telesnej teploty) a súhlas s Plánom uvoľňovania opatrení v DSS (viď príloha Čestné prehlásenie) v súvislosti s ochorením COVID-19 od 03.06.2020.

Jasne označené miesto pre návštevy

 

Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch zariadenia, - altánok v areáli DSS.

Výnimku tvoria prijímatelia  napr. pripútaní na lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka. V tomto prípade návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienicko –epidemiológických podmienok,  - 1 návšteva maximálne 60 minút.

Podmienky pre návštevníkov  

 

Návšteva používa po celý čas rúško a určené OOPP.

 

Podávanie stravy a nápojov  nie je počas návštevy povolené.

 

Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná.

 

Po ukončení návštevy

 

Po každej návšteve  musí byť priestor dezinfikovaný [napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy] (viď príloha Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia COVID-19), je vhodné určiť aký čas medzi návštevami je potrebný na dezinfekciu – definovať spôsob a zodpovednosť za vykonanie dezinfekcie.

 

ANALÝZA OPATRENÍ A KRÍZOVÉHO PLÁNU:

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice má vypracovaný „Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení“, za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom počas jej trvania.

 

VYTVORENIE REZERVY:

 

Vytvorenie rezervy osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) a osobných ochranných pomôcok (OOP) na základe odporúčaných noriem na dobu 14 dní.

DSS má vytvorenú asi 14 dňovú rezervu, ktorá bude použitá iba v prípade, ak sa prevádzke vyskytne mimoriadna udalosť.

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si riaditeľ zariadenia vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy a pobyt prijímateľa u blízkych osôb opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v „Pláne a režime návštev“. 

 

                                                                                                       Mgr. Kristína Berceliová
                                                                                                       riaditeľka DSS

 

 

 

Odkazy a dokumenty na stiahnutie - usmernenia odborníkov ohľadne ochorenia spôsobeného infekciou COVID-19:

https://korona.gov.sk/en/

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_navstev_nemocnice.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Zabezpecenie_ochrany_klientov_ZSS_a_personalu_ZSS_pocas_pandemie_COVID_19.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_operacnymi_vykonmi_COVID_19.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/final_odporucany-postup-prijimanie-pss-do-krizovej-intervencie.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

https://www.ruvzpp.sk/upload/files/MPSVaR_SR_navrat_presun_prijimanie_kl...