Usmernenia, opatrenia a odporúčané postupy v súvislosti s COVID-19

O Z N A M

PLÁN A REŽIM UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice pristupuje k postupnému uvoľňovaniu opatrení zavedených za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Na postup a rýchlosť uvoľňovania opatrení môže mať vplyv aktuálna epidemiologická situácia, opatrenia ÚVZ SR, prípadne ďalšie usmernenia MPSVR.

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť  obmedziť návštevy  opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime  uvoľňovania opatrení.

POSTUPY PRE ZABEZPEČENIE NÁVŠTEV:

Výber vhodných priestorov pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky 
Návštevná miestnosť.
Členenie a vybavenie miestnosti smerujúce k zabráneniu fyzického kontaktu.
Umožňuje prístup klientom všetkých kategórií mobility.
Za pekného počasia je návšteva možná aj v exteriéri zariadenia/altánok.
Návšteva na izbe prijímateľa je možná len v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík).

Dĺžka návštevy
60 minút

Ohlasovanie návštev vopred
Odporúčame ohlásiť  návštevu vopred, minimálne 24 hod. kvôli lepšej organizácii a následným predpísaným hygienickým opatreniam v zmysle dezinfekčného poriadku, pri obmedzenom počte návštevných miestností budú mať prednosť ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych udalostí).

Kontaktná osoba pre návštevy
Mgr. Silvia Lelkesová – vedúca sestra
Tel.:+421 (0) 31 552 68 26

Návštevné hodiny
V pracovných dňoch, od 09:00 – do 15:00, v intervaloch od 09.00 hod., 11.00 hod., 14.00 hod. a 16.00 hod., prípadne podľa individuálnej dohody

Informovanie príbuzných o možnosti návštev a Pláne a režime návštev
Webová stránka www.dsslehnice.sk,  
e-mail: dsslehnice@zupa-tt.sk

PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY:

Vstupná kontrola
Pred vstupom do zóny pre návštevníkov vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk a absolvovať skríning zdravotného stavu návštevy, ktorého súčasťou je aj zmeranie telesnej teploty.

Vstup do priestorov umožniť návšteve len s prekrytými hornými dýchacími cestami, podľa aktuálneho usmernenia FFP2 počas celej doby návštevy a zabezpečiť odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby).

Návštevy sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín s výnimkou pre osoby po preukázaní potvrdenia o plnom očkovaní*.

V prípade, že si návštevník nevie test z rôznych dôvodov zabezpečiť, môže požiadať o bezplatné vykonanie antigénového testu na ochorenie COVID-19 u poskytovateľa sociálnej služby.

Po ukončení návštevy
PSS musí mať počas celej doby návštevy podľa aktuálneho usmernenia prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
Naštudovať si priložené aktuálne usmernenie – „Koncepcia bezkontaktných návštev“ a počas celej návštevy sa ním riadiť.
Počas návštevy z preventívnych dôvodov nie je povolená konzumácia jedál a nápojov.
Po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy), medzi návštevami je potrebné rátať s hodinovými odstupmi na vykonanie dezinfekcie v zmysle dezinfekčného poriadku.

V Lehniciach, dňa 14.07.2021                       Mgr. Kristína Berceliová
                                                                             riaditeľka DSS

 

*Definícia plne zaočkovanej osoby

  • Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny.
  • Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny.
  • Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale od 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 

Odkazy a dokumenty na stiahnutie - usmernenia odborníkov ohľadne ochorenia spôsobeného infekciou COVID-19:

https://www.uvzsr.sk/ 

http://www.ruvzds.sk/

https://korona.gov.sk/en/

https://www.health.gov.sk/

https://www.employment.gov.sk/sk/

https://zdravazupa.sk/korona/ 

PrílohaVeľkosť
PDF icon 1. Info_covid_19_easyread_sk1.1 MB
PDF icon 2. Info_covid-19_easyread_hu16.78 MB
PDF icon 3. Rozhodnutie ÚVZ SR_zákaz návštev_06.03.2020111.27 KB
PDF icon 4. Odporúčaný postup MZ SR_prijímanie PSS_20.03.2020265.07 KB
PDF icon 5. Opatrenie ÚVZ SR_poskytovanie sociálnych služieb_24.03.2020536.3 KB
PDF icon 6. Uznesenie vlády SR_rozšírenie núdzového stavu_27.03.2020291.36 KB
PDF icon 7. Usmernenie ÚVZ SR_v súvislosti s ochorením COVID-19_30.03.2020553.46 KB
PDF icon 8. DSS_krízový plán_20.04.20201.07 MB
PDF icon 9. ÚVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu v ZSS počas pandémie COVID-19_15.05.2020430.47 KB
PDF icon 10. Opatrenie ÚVZ SR_02.06.2020162.03 KB
PDF icon 11. MPSVR SR_plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách_02.06.2020360.91 KB
PDF icon 12. DSS_plán uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19_03.06.2020521.83 KB
PDF icon 13. DSS_ postup k umožneniu dočasného opustenia zariadenia_03.06.2020500.47 KB
PDF icon 14. DSS_postup k umožneniu návratu, presunu a prijímania PSS_03.06.2020509.54 KB
PDF icon 15. MPSVR SR_usmernenie_návrat_presun_prijímanie PSS do ZSS_06.06.2020363.91 KB
PDF icon 16. DSS_oznam_návštevy_15.06.2020539.41 KB
PDF icon 17. UVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu ZSS_16.06.2020145.17 KB
PDF icon 18. Opatrenie UVZ SR_domáca izolácia_rizikové krajiny_03.07.2020149.86 KB
PDF icon 19. DSS_oznam_07.07.2020426.33 KB
PDF icon 20. Opatrenia UVZ SR od 01.09.2020_28.08.2020169.7 KB
PDF icon 21. Opatrenie RÚVZ DS_zákaz návštev v ZSS_25.09.202065.52 KB
PDF icon 22. Opatrenie ÚVZ SR_hranice_29.09.2020158.11 KB
PDF icon 23.Opatrenie ÚVZ SR_rúška_29.09.2020111.43 KB
PDF icon 24. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatie_30.09.2020141.38 KB
PDF icon 25. Uznesenie vlády SR č. 587/2020_vyhlásenie núdzového stavu_30.09.2020280.21 KB
PDF icon 26. Nariadenie vlády SR_opatrenia hospodárskej mobilizácie č. 269/2020_01.10.2020193.87 KB
PDF icon 27. Opatrenie ÚVZ SR_rúška_14.10.2020111.05 KB
PDF icon 28. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatia_14.10.2020138.86 KB
PDF icon 29. Uznesenie vlády SR č. 693_k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu_28.10.2020199.88 KB
PDF icon 30. Usmernenie MPSVR SR_vianočné a novoročné sviatky_15.12.2020361.74 KB
PDF icon 31. ÚVZ SR_návštevy v DSS-ZSS_17.12.202096.89 KB
PDF icon 32. Vyhláška ÚVZ SR č. 43_17.12.2020588.51 KB
PDF icon 33. Uznesenie vlády SR č. 808_ k návrhu na zmenu opatrení_31.12.2020170.32 KB
PDF icon 34. Uznesenie vlády SR č. 30_k návrhu opatrení_17.01.2021346.01 KB
PDF icon 35. Uznesenie vlády SR č. 44_k návrhu opatrení_20.01.2021289.79 KB
PDF icon 36. Koncepcia bezkontaktných návštev v DSS_06.04.2021553.46 KB
PDF icon 37. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS_CoV-2 prenosu_PZN v ZSS_01.05.2021615.91 KB
PDF icon 38. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu_VZ PP v ZSS_01.05.2021810.14 KB
PDF icon 39. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu_PZN v ZSS_14.05.2021 619.24 KB
PDF icon 40. Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu_VZ PP v ZSS_14.05.2021773.48 KB