Usmernenia, opatrenia a odporúčané postupy v súvislosti s COVID-19

O Z N A M

 V súlade s aktuálnymi opatreniami a podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, s pandemickým plánom, so semafórmi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH LEHNICE
s účinnosťou od 06.04.2021 až do odvolania

POSTUPNE SPRÍSTUPŇUJE NÁVŠTEVY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ZA NASLEDOVNÝCH PODMIENOK:

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v danom okrese môže poskytovateľ pristúpiť k dočasnému obmedzeniu platnému pred uvoľňovaním a to neumožnenie vykonanie návštev osobe, s trvalým pobytom v okrese so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19.


Výber vhodných priestorov pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky

Návštevná miestnosť.

Členenie a vybavenie miestnosti smerujúce k zabráneniu fyzického kontaktu.

Umožňuje prístup klientom všetkých kategórií mobility.

 

Za pekného počasia je návšteva možná aj v exteriéri zariadenia/altánok.

 

Návšteva na izbe prijímateľa je možná len v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík).

Dĺžka návštevy

 30 minút

 

Ohlasovanie návštev vopred

Odporúčame ohlásiť  návštevu vopred, minimálne 24 hod. kvôli lepšej organizácii a následným predpísaným hygienickým opatreniam v zmysle dezinfekčného poriadku, pri obmedzenom počte návštevných miestností budú mať prednosť ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych udalostí).

Kontaktná osoba pre návštevy

Mgr. Silvia Lelkesová – vedúca sestra

Tel.:+421 (0) 31 552 68 26

Návštevné hodiny

V pracovných dňoch, od 09:00 – do 15:00 v intervaloch od 09.00 hod., 11.00 hod., 14.00 hod. a 16.00 hod.

 

Informovanie príbuzných o možnosti návštev a Pláne a režime návštev

Webová stránka www.dsslehnice.sk,  

e-mail: dsslehnice@zupa-tt.sk

PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY:

Oznámenie návštevy

 

 Odporúčame, aby sa hlásili vopred kvôli   

 lepšej organizácii a následným    

 predpísaným hygienickým opatreniam 

 v zmysle dezinfekčného poriadku.

Vstupná kontrola

 

Vstup do priestorov umožniť návšteve len s prekrytými hornými dýchacími cestami, podľa aktuálneho usmernenia FFP2 počas celej doby návštevy a zabezpečiť odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby).

PSS musí mať počas celej doby návštevy podľa aktuálneho usmernenia prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

 

Počas návštevy z preventívnych dôvodov nie je povolená konzumácia jedál a nápojov.

 

Testovanie všetkých návštev antigénovými testami pred uskutočnením návštevy (i v prípade prekonaného ochorenia), alebo potvrdenie návštevníka o negatívnom PCR / antigénovom teste nie staršom ako 24 hodín.

Pred vstupom do zóny pre návštevníkov vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk a absolvovať skríning zdravotného stavu návštevy, ktorého súčasťou je aj zmeranie telesnej teploty.

 

Naštudovať si priložené aktuálne usmernenie – „Koncepcia bezkontaktných návštev“ a počas celej návštevy sa ním riadiť.

Po ukončení návštevy

 

Po každej návšteve  musí byť priestor dezinfikovaný [napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy] (viď príloha Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia  COVID-19).

Mgr. Kristína Berceliová
riaditeľka DSS 

 

                                                                                                      

                                                                                             

Odkazy a dokumenty na stiahnutie - usmernenia odborníkov ohľadne ochorenia spôsobeného infekciou COVID-19:

https://www.uvzsr.sk/ 

http://www.ruvzds.sk/

https://korona.gov.sk/en/

https://www.health.gov.sk/

https://www.employment.gov.sk/sk/

https://zdravazupa.sk/korona/ 

PrílohaVeľkosť
PDF icon 1. Info_covid_19_easyread_sk1.1 MB
PDF icon 2. Info_covid-19_easyread_hu16.78 MB
PDF icon 3. Rozhodnutie ÚVZ SR_zákaz návštev_06.03.2020111.27 KB
PDF icon 4. Odporúčaný postup MZ SR_prijímanie PSS_20.03.2020265.07 KB
PDF icon 5. Opatrenie ÚVZ SR_poskytovanie sociálnych služieb_24.03.2020536.3 KB
PDF icon 6. Uznesenie vlády SR_rozšírenie núdzového stavu_27.03.2020291.36 KB
PDF icon 7. Usmernenie ÚVZ SR_v súvislosti s ochorením COVID-19_30.03.2020553.46 KB
PDF icon 8. DSS_krízový plán_20.04.20201.07 MB
PDF icon 9. ÚVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu v ZSS počas pandémie COVID-19_15.05.2020430.47 KB
PDF icon 10. Opatrenie ÚVZ SR_02.06.2020162.03 KB
PDF icon 11. MPSVR SR_plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách_02.06.2020360.91 KB
PDF icon 12. DSS_plán uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19_03.06.2020521.83 KB
PDF icon 13. DSS_ postup k umožneniu dočasného opustenia zariadenia_03.06.2020500.47 KB
PDF icon 14. DSS_postup k umožneniu návratu, presunu a prijímania PSS_03.06.2020509.54 KB
PDF icon 15. MPSVR SR_usmernenie_návrat_presun_prijímanie PSS do ZSS_06.06.2020363.91 KB
PDF icon 16. DSS_oznam_návštevy_15.06.2020539.41 KB
PDF icon 17. UVZ SR_zabezpečenie ochrany klientov a personálu ZSS_16.06.2020145.17 KB
PDF icon 18. Opatrenie UVZ SR_domáca izolácia_rizikové krajiny_03.07.2020149.86 KB
PDF icon 19. DSS_oznam_07.07.2020426.33 KB
PDF icon 20. Opatrenia UVZ SR od 01.09.2020_28.08.2020169.7 KB
PDF icon 21. Opatrenie RÚVZ DS_zákaz návštev v ZSS_25.09.202065.52 KB
PDF icon 22. Opatrenie ÚVZ SR_hranice_29.09.2020158.11 KB
PDF icon 23.Opatrenie ÚVZ SR_rúška_29.09.2020111.43 KB
PDF icon 24. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatie_30.09.2020141.38 KB
PDF icon 25. Uznesenie vlády SR č. 587/2020_vyhlásenie núdzového stavu_30.09.2020280.21 KB
PDF icon 26. Nariadenie vlády SR_opatrenia hospodárskej mobilizácie č. 269/2020_01.10.2020193.87 KB
PDF icon 27. Opatrenie ÚVZ SR_rúška_14.10.2020111.05 KB
PDF icon 28. Opatrenie ÚVZ SR_prevádzky a hromadné podujatia_14.10.2020138.86 KB
PDF icon 29. Uznesenie vlády SR č. 693_k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu_28.10.2020199.88 KB
PDF icon 30. Usmernenie MPSVR SR_vianočné a novoročné sviatky_15.12.2020361.74 KB
PDF icon 31. ÚVZ SR_návštevy v DSS-ZSS_17.12.202096.89 KB
PDF icon 32. Vyhláška ÚVZ SR č. 43_17.12.2020588.51 KB
PDF icon 33. Uznesenie vlády SR č. 808_ k návrhu na zmenu opatrení_31.12.2020170.32 KB
PDF icon 34. Uznesenie vlády SR č. 30_k návrhu opatrení_17.01.2021346.01 KB
PDF icon 35. Uznesenie vlády SR č. 44_k návrhu opatrení_20.01.2021289.79 KB
PDF icon 36. Koncepcia bezkontaktných návštev v DSS_06.04.2021553.46 KB