Predstavenie zariadenia

Predstavenie zariadenia

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice je zariadením sociálnych služieb zriadeným Trnavským samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Zariadenie je situované v obci Lehnice, vzdialenej 14 km od Dunajskej Stredy a 54 km od Trnavy.

Poskytuje sociálnu službu pobytovou formou celoročne na dobu neurčitú, t. j. nevyhnutnú starostlivosť podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov fyzickej osobe od 18 rokov veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Pre našich 63 prijímateľov sociálnej služby ponúkame pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a s princípmi nediskriminácie.

V roku 2016 sa časť domova sociálnych služieb reprofilizovala na špecializované zariadenie a v súčasnosti poskytuje sociálnu službu pre 23 klientov ako špecializované zariadenie a 40 klientov ako domov sociálnych služieb.

Svojou činnosťou zariadenie:

 • presadzuje, chráni a zabezpečuje plné a rovnaké uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd u prijímateľov sociálnej služby a podporuje úctu k ich prirodzenej dôstojnosti,
 • zabezpečuje odbornú vzdelanostnú úroveň zamestnancov,
 • stimuluje rozvoj prijímateľov sociálnej služby adekvátnymi postupmi a dosahuje pozitívne zmeny v možných oblastiach rozvoja – v sebaobsluhe, psychických funkciách, motorike, komunikácii, či pracovných zručnostiach,
 • udržiava nadobudnuté schopnosti a zručnosti prijímateľov sociálnej služby na obsiahnutej úrovni a zamedzuje ich prípadnému regresu,
 • zvyšuje mieru rozhodovania a samostatnosti prijímateľov sociálnej služby,
 • integruje prijímateľov sociálnej služby do spoločnosti v maximálnej možnej miere,
 • dosahuje spokojnosť a napĺňa očakávania prijímateľov sociálnej služby prostredníctvom poskytovaných služieb

Predpokladom poskytovania kvalitných sociálnych služieb je poznanie všetkých skutočností, týkajúcich sa života klientov zariadenia. Dôraz kladie hlavne na tieto oblasti:

 • ľudská a občianska dôstojnosť,
 • požiadavky klienta,
 • sociálny status klienta, jeho vzťahy, rodina a komunita,
 • odborný a profesionálny prístup,
 • kvalitné služby.

Činnosti a aktivity vykonávané s prijímateľmi sociálnej služby sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti prijímateľov sociálnej služby viesť samostatný život, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie ich základných životných potrieb, riešenie krízovej sociálnej situácie a prevenciu sociálneho vylúčenia.

Pobytová forma sociálnej služby v zariadení predstavuje výraznú možnosť sociálnej intervencie mnohých odkázaných občanov. Cieľom poskytovanej sociálnej služby je uspokojovanie reálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby vzhľadom na jeho vek, nepriaznivý zdravotný stav, osobnostný a psychický vývoj, v podmienkach čo najviac približujúcich podmienky bežného života a rešpektovaním dôstojnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.

Naše zariadenie sa hlási k hodnotám, ktoré definujú kvalitne poskytované sociálne služby a umožňujú klientom tráviť každodenný život v prirodzenom rodinnom prostredí.

V zmysle § 1 Nariadenia vlády SR č. 535/2011 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní národnostných menšín v znení neskorších predpisov domov umožňuje používanie jazyka národnostných menšín v sídle zariadenia.