Poslanie a strategické ciele

    Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Trnavského samosprávneho kraja, dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladanie s rozpočtovanými prostriedkami.

Strategické ciele zariadenia na obdobie 2023 - 2025

Základným cieľom je vytvorenie komplexného zariadenia pre prijímateľov sociálnej služby ponúkajúceho dôstojný, plnohodnotný a aktívny život, zavádzaním moderných, otvorených a progresívnych metód sociálnej práce, rešpektujúceho individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby.

Cieľ 1

Implementovať štandardy kvality.

Cieľ 2

Zavedenie interdisciplinárnej práce do pracovných činností s prijímateľom sociálnej služby.

Cieľ 3

Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov o riadení rizík a krízových situácií so zavedením riadenia rizík do praxe.

Cieľ 4

Vypracovať a zaviesť adaptačný proces zamestnancov.

Cieľ 5

Vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi obdobného zamerania ale aj širokou verejnosťou. 

Cieľ 6

Vytvorenie a zavedenie postupov na plánovanie, zaznamenávanie a hodnotenie poskytovaných a zabezpečovaných činností, zohľadňujúcich autonómiu prijímateľov sociálnej služby.

Cieľ 7

Vytvoriť prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti zamestnancov a zodpovednosti (tímovú solidárnosť) v zariadení.

Cieľ 8

Realizovať programy na aktívnu sociálnu inklúziu prijímateľov sociálnej služby s dôrazom na individuálny prístup do spoločenského života, prepojenie poskytovania sociálnych služieb s komunitnými službami a s aktivitami tretieho sektora.

Cieľ 9

Zlepšiť kvalitu života prijímateľov sociálnej služby a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zariadení. Pre našu organizáciu je najdôležitejšia osobná spokojnosť našich klientov a ich rodinných príslušníkov.

Cieľ 10

Vybudovať kvalitnú a odbornú personálnu politiku, vytvoriť systém osobného prístupu a zodpovednosti zamestnancov k svojmu profesijnému rastu, pracovnému výkonu a sebahodnoteniu.

Cieľ 11

Modernizácia budovy a vnútorného vybavenia s energetickou efektívnosťou s využitím SMART a IT technológie.

Cieľ 12

Kontinuálne zvyšovanie kvality sociálnej služby.

Cieľ 13

Kontinuálny rozvoj potenciálu zamestnancov.