Poslanie a strategické ciele

Poslanie

Našim poslaním je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Trnavského samosprávneho kraja, dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. „Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.“

Strategické ciele na obodbie 2018 - 2020

Základným cieľom je vytvorenie komplexného zariadenia pre prijímateľov sociálnej služby ponúkajúceho dôstojný, plnohodnotný a aktívny život, zavádzaním moderných, otvorených a progresívnych metód sociálnej práce, rešpektujúceho individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby.

Cieľ 1
Implementácia podmienok kvality pre zabezpečenie realizácie podmienok kvality v zmysle prílohy č. 2 písm. A zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Cieľ 2
Neustále zlepšovať kvalitu zavedením procesného prístupu riadenia organizácie.

Cieľ 3
Vytvorenie a zavedenie postupov na plánovanie, zaznamenávanie a hodnotenie poskytovaných a zabezpečovaných činností, zohľadňujúcich autonómiu prijímateľov sociálnej služby.

Cieľ 4
Vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi obdobného zamerania ale aj širokou verejnosťou.

Cieľ 5
Vybudovať kvalitnú a odbornú personálnu politiku, vytvoriť systém osobného prístupu a zodpovednosti zamestnancov k svojmu profesnému rastu, pracovnému výkonu a sebahodnoteniu.

Cieľ 6
Vytvoriť prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti zamestnancov a zodpovednosti (tímovú solidárnosť) v zariadení.

Cieľ 7
Realizovať programy na aktívnu sociálnu inklúziu prijímateľov sociálnej služby s dôrazom na individuálny prístup do spoločenského života, prepojenie poskytovania sociálnych služieb s komunitnými službami a s aktivitami tretieho sektora.

Cieľ 8
Zlepšiť kvalitu života prijímateľov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v ZSS. Pre našu organizáciu je najdôležitejšia osobná spokojnosť našich klientov a ich rodinných príslušníkov.

Cieľ 9
Vytvoriť systém pravidelného sledovania a vyhodnocovania kvality poskytovaných sociálnych služieb v súlade s podmienkami kvality.