Druhy sociálnych služieb

Druhy sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách. V zmysle tohto zákona chápe sociálnu službu ako odbornú, obslužnú alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k nášmu klientovi zamerané na:

 1. prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 2. zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 3. zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 4. riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 5. prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
 6. zosúlaďovanie rodinného a pracovného života.

V prípade našich služieb sa jedná o takú nepriaznivú sociálnu situáciu, ktorá ohrozuje nášho klienta sociálnym vylúčením alebo obmedzuje jeho schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

 • pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice poskytuje nasledovné služby:

1. Domov sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych službách).

Forma: pobytová
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 40
Deň začatia poskytovania: 1.12.2007
Miesto poskytovania: 930 37 Lehnice, Hlavná 588

Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V DSS sa poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie.

V DSS sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť v zmysle § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Zariadenie ďalej svojim klientom umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb:

 1. externý kaderník,
 2. pedikúra,
 3. voľnočasové aktivity,
 4. bohoslužby v zariadení aj mimo neho,
 5. externá starostlivosť v zdravotníctve.

Zariadenie ďalej umožňuje, aby boli klienti sprevádzaní pri umieraní a to najmä rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kňazom. Osamelého klienta sprevádzajú pracovníci zariadenia a kňaz, ak si to klient želá.

2. Špecializované zariadenie (§ 39 zákona o sociálnych službách).

Forma: celoročná pobytová
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 23
Deň začatia poskytovania: 1.2.2016
Miesto poskytovania: 930 37 Lehnice, Hlavná 588

Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V ŠZ sa poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie.

V ŠZ sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť a ošetrovateľská staroslivosť v zmysle § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Zariadenie ďalej svojim klientom umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb:

 1. externý kaderník,
 2. pedikúra,
 3. voľnočasové aktivity,
 4. bohoslužby v zariadení aj mimo neho,
 5. externá starostlivosť v zdravotníctve.

Zariadenie ďalej umožňuje, aby boli klienti sprevádzaní pri umieraní a to najmä rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kňazom. Osamelého klienta sprevádzajú pracovníci zariadenia a kňaz, ak si to klient želá.