Úvod

Vízia 

     Strategickou víziou našej organizácie je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

    Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa sociálnej služby a kvalitné pracovné prostredie. Vrcholový manažment spolu so stredným manažmentom robí všetko preto, aby vízia nezostala len na papieri, hľadá nové príležitosti a zavádza inovácie. Prijímateľ sociálnej služby je našim partnerom a jeho spätná väzba je pre nás dôležitá.