História vzniku služieb

História vzniku služieb

Okresný úrad v Dunajskej Strede zakladacou listinou zriadil dňom 01.05.1993 Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých občanov so sídlom v Kráľovičových Kračanoch. Právnym nástupcom ústavu bol Domov sociálnych služieb pre dospelých, zriadený Krajským úradom Trnave dňom 01.07.1998. Ďalším zriaďovateľom Domova sociálnych služieb pre dospelých v Kráľovičových Kračanoch sa stal s účinnosťou od 01.07.2002 Trnavský samosprávny kraj.

Na základe dodatku k zriaďovacej listine Domova sociálnych služieb pre dospelých v Kráľovičových Kračanoch, vydanej na základe rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 01.07.2002 sa menil názov a sídlo organizácie na Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, so sídlom 930 37 Lehnice, Hlavná 588. Zariadenie sa presťahovalo dňa 01.12.2007 do zrekonštruovaných priestorov budovy bývalého Agrokombinátu v Lehniciach.

Štatutárnym orgánom zariadenia je riaditeľ, ktorý riadi činnosť domova sociálnych služieb v súlade so zriaďovacou listinou, zodpovedá za jeho činnosť zriaďovateľovi. Zariadenie je rozpočtová organizácia TTSK, ktorá je na rozpočet VÚC zapojená rozpočtom, hospodári samostatne a odo dňa zriadenia vo vlastnom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. Zariadenie spravuje majetok vo vlastníctve VÚC, ktorý mu bol zverený do správy na plnenie jeho predmetu činnosti a je oprávnený majetok VÚC držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a zásadami hospodárenia s majetkom VÚC. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej, operatívnej a odbornej evidencii.