Poskytované služby

Ubytovanie

V zariadení sa bývanie poskytuje formou celoročného pobytu. Prijímatelia sociálnych služieb sú v zariadení ubytovaní na základe zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v dvoj (21) a trojlôžkových izbách (7)rozmere min. 8 m² na jedného prijímateľa sociálnej služby. Každá izba je štandardne vybavená: posteľ s dreveným roštom, skriňa, nočný stolík so zásuvkou, polička, stôl, stolička. Naši klienti majú možnosť upraviť si vybavenie izby vlastným hnuteľným majetkom, spotrebnou elektronikou a osobnými predmetmi. Osobné veci, ktoré si klient do zariadenia prináša sú označené jeho menom a vedené v jeho osobnej karte. Zariadenie rešpektuje právo na súkromie klienta. Bytová jednotka je súkromným priestorom klienta. Ubytovanie sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby s prihliadnutím na ich individuálne potreby a požiadavky, a na možnosti zariadenia.

Stravovanie

Zariadenie zabezpečuje stravu prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Klientom sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri liečebnej výžive – diabetickej sú to tri vedľajšie jedlá. Klienti dostávajú stravu podľa jedálneho lístka. Jedálny lístok je zostavený asistentkou výživy vždy na jeden týždeň dopredu a je vyvesený na nástenke pri vstupe do jedálne.  Pri stravovacej prevádzke je zriadená stravovacia komisia ako pomocný orgán štatutárneho zástupcu zariadenia. Stravovacia komisia spolupracuje pri spracovaní jedálneho lístka, pri dodržiavaní zásad stolovania, hygieny prípravy a vydávania stravy, sleduje čas vydávania stravy, podáva podnety a návrhy na zmenu v oblasti stravovania, kontroluje vedenie evidencie vzoriek stravy, vedenie hygienického denníka stravovacej prevádzky. Ku kontrole hygieny potravín máme zavedený systém HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) do praxe.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, ktorá sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti. Zameriava sa na rozvoj a nácvik zručností, aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o svoju bytovú jednotku a pri základných sociálnych aktivitách. Sociálna rehabilitácia sa zameriava aj na nácvik používania zdravotníckej pomôcky a sociálnu komunikáciu. V rámci sociálnej rehabilitácie zapájame klientov do interného diania v zariadení ako aj do diania a života spoločnosti. Sociálna rehabilitácia je súčasťou individuálneho plánu klienta.

Poskytovaním kvalitnej komplexnej starostlivosti, ktorej základom je tímová spolupráca, sa odborní zamestnanci snažia dosiahnuť u každého klienta čo možno najvyššiu mieru samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti v každej oblasti psychomotorického vývoja. Systematickým rozvíjaním schopností, vedomostí, zručností a pracovných návykov napĺňame proces obnovy, udržania alebo rozvoja psychických, mentálnych, fyzických a pracovných schopností každého klienta a jeho začlenenie do života.

Po nástupe klienta do ergoterapeutickej skupiny, preberá za neho odbornú zodpovednosť inštruktor sociálnej rehabilitáciesociálny pracovník, kde pracujú pod vedením odborných pracovníčok so zameraním na zlepšenie motoriky, nácvik základných hygienických návykov, nácvik zručnosti, sebaobsluhy, tréning pamäti a pracovnú terapiu. Každá skupina má svoju terapeutickú dielňu: remeselnícku, krajčírsku a cukrárenskú, kde klienti pracujú s rôznymi druhmi materiálov, rôznymi technikami, a podľa svojich možností a schopností vyrábajú drobné predmety a darčeky, ktorými sa prezentujeme na rôznych akciách a predajných trhoch.

Z hľadiska špecifických, kognitívnych, somatických, sociálnych a emocionálnych potrieb dochádza ku zmenám v zložení skupín klientov a ich pobytu v rôznych priestoroch zariadenia ako aj v širšom sociálnom prostredí.

Zariadenie pravidelne organizuje rôzne akcie a výlety mimo domova, rovnako prizýva na návštevy a vystúpenia klientov z iných zariadení a iných obyvateľov obce za účelom začlenenia klientely medzi ostatných a zmysluplného naplnenia voľné času.