Systém manažérstva kvality

Našim cieľom je v spolupráci s klientom a jeho rodinou uspokojovanie jeho potrieb prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov v zmysle napĺňania podmienok kvality. Podľa zákona o sociálnych službách, § 9 je poskytovateľ sociálnej služby povinný plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A.

     Táto príloha rozdeľuje podmienky kvality na štyri oblasti:

 1. Oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Kritérium 1.1 – 1.3
 2. Oblasť: Procedurálne podmienky. Kritérium 2.1 – 2.10.
 3. Oblasť: Personálne podmienky. Kritérium 3.1 – 3.4.
 4. Oblasť: Prevádzkové podmienky. Kritérium 4.1 – 4.4.

Podmienky kvality sú definované v tzv. kritériách, ktoré sú očíslované. Celkovo ich je 21 a každé z nich má vypracovaný tzv. štandard a indikátory priradené ku každému štandardu. Indikátory sú rozpísané v troch skupinách, pričom každej skupine je pridelené príslušné bodové hodnotenie.

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice uplatňuje systém manažérstva kvality poskytovaných sociálnych služieb ako nástroj trvalého zlepšovania všetkých činností. Poskytuje sociálne služby na základe individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, vrátane jeho požiadaviek na kvalitné prostredie pre poskytovanie sociálnych služieb.

Riadenie a zabezpečenie kvality realizujeme prostredníctvom vybraných zásad riadenia kvality a nástrojov pre zabezpečenie kvality, za účelom zlepšovania účinnosti zavedeného systému implementácie podmienok kvality a zvýšenia spokojnosti klientov. Tento spôsob taktiež umožňuje plynulý prechod na systém manažérstva kvality alebo zvolený model kvality v neskoršej dobe.

Procesný prístup

Procesný prístup znamená systematickú identifikáciu a riadenie procesov nielen len ako samostatných jednotiek, ale aj ako systému, ktorý je vzájomne prepojený. Riadenie procesu ako súboru činností uskutočňuje vlastník procesu. V procesnom prístupe však zabezpečujeme aj riadenie vzťahov medzi procesmi navzájom a riadenie vzťahov medzi internými a externými procesmi a to nielen dodávateľov, ale aj zriaďovateľa. V koncepte procesného prístupu tým najpodstatnejším vstupom a výstupom hlavných procesov v sociálnych službách je klient. Aby mohli byť zabezpečené potrebné fakty pre rozhodovanie, používame diagnostiku na vstupe a výstupe, monitorovanie priebehu našich činností, správne nastavovanie hodnôt údajov ktoré budeme merať v jednotlivých aktivitách ako aj metodiku ich zberu v neposlednom rade – vedieme správnu dokumentáciu.

Za najvyššiu prioritu považujeme poskytovanie bezpečnej služby spôsobom a v podmienkach, ktoré našich klientov neohrozujú na živote, zdraví a ani na majetku s akceptovaním prirodzených rizík života človeka. Zároveň rešpektujeme a aplikujeme základné hodnoty sociálnych služieb: podpora nezávislosti a autonómie, podpora začleňovania a integrácie, rešpektovanie individuálnych potrieb, partnerská spolupráca, záruky kvality, a rovnosť bez diskriminácie.

Svoje služby smerujeme k takému spôsobu poskytovania, ktoré klientov nevzďaľujú od bežného života a bežných životných činností a úkonov a ktorého súčasťou je aj rovnováha práv a povinností, slobody a záväzkov, nárokov a individualizovanej zodpovednosti našich klientov (s prihliadnutím na bezpečnosť a riziká vyplývajúce z ich aktuálnej sociálnej a zdravotnej situácie).

Využívame nasledovné zásady riadenia kvality:

 1. Zameranie sa na klienta, rozvoj a angažovanie pracovníkov, rozvoj partnerstva
 2. Neustále učenie sa, inovácie a zlepšovanie
 3. Riadenie činností na základe faktov
 4. Procesný prístup

Využívame nasledovné nástroje pre zabezpečenie kvality:

 1. Cyklus PDCA
 2. Interdisciplinárny tím kvality
 3. Manažér kvality
 4. Príručka implementácie podmienok kvality
 5. Riadenie podnetov, pripomienok a sťažností
 6. Riadenie rizík a chýb
 7. Riadená dokumentácia výkonov
 8. Zlepšovateľské projekty
 9. Interné a externé audity kvality

Na našom pracovisku preto

 1. Dodržiavame základné ľudské práva a slobody zamestnancov a dbáme na zachovávanie ich ľudskej dôstojnosti.
 2. Motivujeme zamestnancov k posilneniu odbornosti, zodpovednosti a samostatnosti a dbáme na ich profesionálny rast.
 3. Umožňujeme zamestnancom podieľať sa na určovaní pracovných podmienok v zariadení.
 4. Uprednostňujeme dennú komunikáciu medzi jednotlivými článkami riadenia na princípe „politiky otvorených dverí“.

Princípy práce našich zamestnancov

 • Zamestnanci používajú svoje profesionálne odborné vedomosti, zručnosti a skúsenosti pozitívne v prospech klientov.
 • Profesionálna zodpovednosť sa uprednostňuje pred osobnými záujmami a uplatňuje sa pri dodržiavaní štandardnej úrovne služieb.
 • Zamestnanci sa zodpovedne usilujú o ďalšie vzdelávanie a výcvik s cieľom zdokonaľovania úrovne vykonávanej práce a svoje vedomosti navzájom zdieľajú.
 • Zamestnanci uplatňujú zmysel pre tímovosť a spoluprácu s ostatnými pracovníkmi v prospech a v záujme klienta.
 • Miera sebaurčenia a sebarozhodovania u klientov je primárne akceptovaná a zohľadňuje sa pri režime pracovných činností.
 • Individualita, dôstojnosť, práva a integrita klienta sú zachované v každej situácii.
 • Platí zákaz diskriminácie a násilia na klientoch i zamestnancoch.
 • Zamestnanci dodržiavajú zásady diskrétnosti, taktnosti a dôvernosti informácií o klientoch aj o kolegoch.
 • Problémy sa riešia tam kde vznikli a s ľuďmi, ktorí sú k ich riešeniu oprávnení.