Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Účelom je zabezpečiť právo na slobodný prístup k informáciám

Spôsoby podania žiadosti o sprístupnenie informácií

 1. Písomne – prostredníctvom pošty na adresu zariadenia: Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlvaná 588, 930 37 Lehnice
 2. Písomne osobným podaním – v úradných hodinách: pondelok – piatok od 7:00 do 15:00 hod.
 3. Ústne – osobne v pracovných dňoch
 4. Telefonicky – v pracovných dňoch na tel.: +421 (0) 31 552 68 26
 5. Elektronickou poštou – na adresu: dsslehnice@zupa-tt.sk 

 Žiadosť o sprístupnenie informácií

 1. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. 
 2. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,          ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
 3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.
 4. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.
 5. Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie. 

Spôsob sprístupnenia informácií

 1. Informácie sa sprístupňujú najmä písomne, ústne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
 2. Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je nevidiacou alebo slabozrakou osobou, sa považuje informácia napísaná slepeckým (Braillovým) písmom alebo zväčšeným typom písma. Nevidiaca osoba pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásmom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Neviadiaci - Blind“. Slabozraká osoba predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Postúpenie žiadosti

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Rozsah sprístupnenia informácií

V zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinné osoby, ktorými sú: štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti sprístupňujú informácie v zmysle § 5 zákona o slobode informácií, ku ktorým patria

 1. informácie o zriadení povinnej osoby, vrátane jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
 2. informácie o mieste a spôsobe podania žiadosti,
 3. informácie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní žiadostí o informáciu, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 4. prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
 5. sadzobník správnych poplatkov za vykonávané správne úkony,
 6. sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Lehoty na vybavenie žiadosti

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (§17 ods. 2, písm. a, b, c) a písomne informuje žiadateľa o predĺženie lehoty.
 2. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.
 3. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. 

Vybavenie žiadosti, rozhodnutia

 1. Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi informácie v požadovanom rozsahu a navrhovaným spôsobom, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa nedoručuje a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.
 2. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.
 3. Ak povinná osoba na vybavenie žiadosti neposkytne informácie a ani nevydá rozhodnutie o nesprístupnení informácie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu.

Opravné prostriedky

 1. Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorý rozhodnutie vydal alebo mala vydať.
 2. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje Trnavský samosprávny kraj do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote sa nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol  a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Z odvolania musí byť jasné

 1. kto odvolanie podáva (meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa),
 2. v akej veci (proti ktorému rozhodnutiu smeruje: číslo, dátum vyhotovenia, predmet konania, spisová značka),
 3. čo sa navrhuje (dôležité je, aby z podania bolo zrejmé, že žiadateľ je nespokojný s vydaným rozhodnutím a že sa domáha nápravy),
 4. podpis žiadateľa.

Evidencia žiadostí

Povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia obsahuje najmä tieto údaje:

 1. dátum podania žiadosti,
 2. vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
 3. výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),
 4. podanie opravného prostriedku.

Úhrada nákladov

 1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zo zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.
 2. Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť.
 3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis podľa vyhlášky MF SR č. 481/2000 o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, ako súčet nákladov:
  obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet v sume: 1,65 €,
  vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä papier (úkon: €/strana):
  tlač, alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej: 0,09 €,
  tlač, alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej:   0,16 €,
  tlač, alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej: 0,16 €,
  tlač, alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej: 0,23 €,
  obstaranie obalu, a to najmä obálok formát A6 v sume: 0,06 €,
  odoslanie informácií, a to najmä poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.
 4. Úrady sú príjmami povinnej osoby.
 5. Žiadateľ môže uhradiť náklady spojené so sprístupnením informácie:
  - v hotovosti do pokladne (príjmový pokladničný doklad sa odloží do spisu žiadosti o poskytnutie informácií),
  - poštovou poukážkou (posledný diel poštovej poukážky sa založí do spisu žiadosti o poskytnutie informácií),
  - bezhotovostným prevodom na účet, IBAN SK35 8180 0000 0070 0049 1876 (kópia výpisu sa založí do spisu žiadosti o poskytnutie informácií).
 6. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice poskytuje informácie zdarma do výšky nákladov 1,65 € v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
 7. Informácie poskytnuté prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a telefonicky sa nespoplatňujú.