Oznamovanie protispoločenského konania (whistleblowing)

podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čo je protispoločenská činnosť?
Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, ktoré ohrozujú verejný záujem, majú negatívny dopad na Trnavský samosprávny kraj a jeho organizácie a ktoré presahujú záujmy jednotlivca.

Kto môže podať oznámenie?
Oznámenie môže podať fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi a anonymný oznamovateľ.

Kto je zamestnávateľom?
Trnavský samosprávny kraj (TTSK),  príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, právnická osoba s majetkovou účasťou TTSK, ktorá zamestnáva najmenej päť zamestnancov.

Kto je zodpovedná osoba?
Je to osoba, ktorá prijíma, eviduje a preveruje oznámenia o protispoločenskej činnosti. V TTSK a v príspevkových a v rozpočtových organizáciách TTSK s počtom zamestnancov menej ako päťdesiat, je zodpovednou osobou hlavný kontrolór TTSK.    

Príspevkové a rozpočtové organizácie s počtom zamestnancov päťdesiat a viac si musia určiť  zodpovednú osobu v rámci svojej organizácie.

Ako sa podáva oznámenie?

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@trnava-vuc.sk,
  2. ústnym podaním (telefonicky na t. č. 033/5559 800, 810, resp. osobne); oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie zodpovednú osobu,
  3. písomne poštou zaslanou na adresu:

HLAVNÝ KONTROLÓR

Úrad TTSK
P.O. BOX 128, Starohájska 10
917 01 Trnava

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Viac informácií o oznamovateľoch, postupe prijímania a preverovania oznámenia, odvetných opatreniach a podmienkach poskytnutia ochrany:  Smernica č. 6/2023 k protispoločenskej činnosti 

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu oznamovateľov:

https://www.oznamovatelia.sk/

Informácie o spracúvaní osobných údajov: