Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice

Dňa 30.10.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Vitalita n.o. Lehnice, Axis-Dent, s.r.o. Dunajská Streda a ORBÁN-ADOS Ohrady organizovali odbornú vzdelávaciu aktivitu určenú pre registrovaných a členov SKSaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek), SKMTP (Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov) a SKF (Slovenská komora fyzioterapeutov) v rozsahu 180 min. Celoživotné vzdelávanie je považované za nástroj, ktorý umožňuje sestrám a praktickým sestrám-asistentom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Sústavné vzdelávanie predstavuje jednu z foriem tzv. ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – celoživotného vzdelávania. Pre zvýšenie úrovne ošetrovateľskej starostlivosti je potrebné moderne nastaviť prípravu na odborné vzdelávanie v súlade s najnovšími poznatkami vedy, výskumu a praxe. Okrem sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa zameriavame aj na výmenu poznatkov, podporu diskusie a odborného rastu.  Cieľom seminára bolo podporovať a udržiavať čo najvyšší možný štandard starostlivosti v ošetrovateľstve, rozvíjať prax, manažment, vzdelanie, sústavné vzdelávanie, etiku a výskum v ošetrovateľstve.

Pozvanie prijali aj členovia z partnerských zariadení, ako: Vitalita n.o. Lehnice, Axis-Dent, s.r.o. Dunajská Streda, ORBÁN-ADOS Ohrady, UNB Ružinov, DSS Horný Bar, ZPS Gabčíkovo, Domov Dôchodcov Dolné Saliby, Doliečovacie oddelenie a Klinika detskej pneumológie a ftizeológie NÚDCH Podunajské Biskupice. Ďakujeme všetkým za účasť a spoluprácu na organizácii nášho podujatia.

Program vzdelávacej aktivity: prezentácia účastníkov, zahájenie vzdelávacej aktivity, prezentácia prednášky, záverečná diskusia.

Odborný seminár v zmysle pravidiel SKSaPA, SKMTP a SKF pozostával z tematických blokov:

  1. Manažment pacienta s dekubitom (SKSaPA)
  2. Patofyziológia cievnej mozgovej príhody (SKSaPA)
  3. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s imobilizačným syndrómom (SKSaPA)
  4. Úloha sestry v udržiavaní kvality života (SKSaPA)
  5. Manažment pacienta v čeľustno-ortopedickej liečbe (SKSaPA)
  6. Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi v terminálnom štádiu v podmienkach ADOS (SKSaPA)

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v DSS Lehnice