Tvorivé dielne

V DSS pre dospelých Lehnice sú zabezpečované voľnočasové aktivity pre PSS s prihliadnutím na ich vek a zdravotný stav. Usilujeme sa, aby sa u PSS zachovala čo najväčšia miera sebestačnosti, našou snahou je vzbudiť u PSS pocit užitočnosti  a zodpovednosti za odvedenú činnosť. Tieto činnosti realizujeme prevažne formou skupinových činností ale aj individuálnou formou, pri dodržiavaní zásady dobrovoľnosti a individuálneho prístupu podľa možností a schopností PSS. V tvorivých dielňach sa venujú rôznym činnostiam, napr. ako kreslenie, šitie, modelovanie. Výrobky esteticky dopĺňajú izby, skrášľujú spoločné priestory zariadenia, obdarúvajú nimi príbuzných a priateľov.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Záujmová činnosť v krajčírskej dielni
Príprava výrobkov na výstavu
Naše výrobky
Modelovanie
Modelovanie