Pracujeme s internetom

Prijímateľky sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice v rámci podpory vzdelávacích aktivít majú možnosť počas týždňa navštevovať miestnosť vybavenú počítačmi. Počítač a internet sú súčasťou dnešnej doby a niektorí si bez neho nevedia predstaviť svoj život. Pod dohľadom inštruktorov sociálnej rehabilitácie sa naučia základy práce s PC, ako pracovať s internetom, niektoré PSS už samostatne pracujú s počítačom. Naše PSS majú k dispozícii 2 počítačové zostavy, prostredníctvom internetu získavajú informácie o dianí vo svete, vzdelávajú  sa, neskôr tieto skúsenosti a nápady využívajú aj v rámci tvorivých dielní. Aj touto formou prispievame ku kvalitnejšiemu životu našich PSS, pomáhame k začleňovaniu do spoločnosti, sebarealizácii.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Pracujeme s internetom