Podpora vzdelávacích aktivít pre prijímateľky sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice z dotácie MPSVaR obdržal finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté na zakúpenie dvoch počítačových zostáv pre prijímateľky sociálnych služieb. Počítačové zostavy boli spolufinancované z vlastných zdrojov. Tieto počítačové zostavy slúžia na podporu kultúrnych aktivít zariadenia, prijímateľky sociálnych služieb majú možnosť využívať internet, prostredníctvom ktorého sa vzdelávajú, získavajú informácie o dianí vo svete, majú možnosť osvojovať si rôzne nápady techniky, ktoré neskôr môžu využiť v rámci tvorivých dielní. Sme presvedčení, že aj s týmto sme prispeli k skvalitneniu sociálnej služby.  

 

Mgr. Iveta Némethová
sociálna pracovníčka

Klientky sa vďaka projektu oboznámili s prácou na internete