Konferencia "Kvalitná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb"

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval dňa 14.11.2018 odbornú konferenciu pod názvom „Kvalitná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb“ s medzinárodnou účasťou uznávaných odborníkov z Maďarska zo župy Győr-Moson-Sopron ako aj zo Slovenska z okresu Dunajská Streda. Prednášky sa týkali determinantov kvality života prijímateľov sociálnych služieb, vplyvu životného štýlu na duševné zdravie  ako aj významu kvalitnej starostlivosti o chorého človeka umiestneného v zariadení sociálnych služieb. Na základe pozvania sme privítali zamestnancov zo siedmich zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (DSS Lehnice, DSS Horný Bar, DSSpDD v Jahodnej, DSSpDD v Medveďove, DSSpDD v Okoči, DSS vo Veľkom Mederi, DSS Košúty), zo štyroch zariadení v pôsobnosti miestnej samosprávy (Domov seniorov Ambrózia, Denný stacionár v Jahodnej, DD Dolné Saliby, Zariadenie pre seniorov Dun. Streda), zo zariadenia v pôsobnosti neverejného poskytovateľa sociálnych služieb (Vitalita n.o. Lehnice) a z dvoch partnerských zariadení z Maďarska (Gy-M-S Megyei Dr. Piróth Endre Szociális Központ, KEM MERI Tatabánya – Síkvölgy). Medzi významnými hosťami nechýbal ani podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. József Berényi a starosta obce Lehnice JUDr. Ing. František Szitási.

 

Mgr. Ágnes Szabóová
manažérka kvality

 

 

 

Otvorenie konferencie a príhovory hostí
Účastníci konferencie
Odborná prednáška: "Ciele, metódy a výsledky psychosociálnej rehabilitácie" (Prof. Dr. Ostorharics-Horváth György)
Odborná prednáška: "Dimenzie duševnej starostlivosti" (Mgr. Görözdi Zsolt, ThD.)