Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 (v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Položka

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

SPOLU v Euro

celoročný pobyt

a) mzdy, platy a OOV

275 999,00

178 804,00

454 803,00

b) poistné

98 433,00

62 155,00

160 588,00

c) tuzem. cestov. náhrady

320,00

184,00

504,00

d) energie

35 844,00

20 611,00

56 455,00

e) materiál

56 211,00

32 321,00

88 532,00

f) dopravné

1 126,00

648,00

1 774,00

g) rutinná údržba

1 392,00

800,00

2 192,00

h) nájomné

0,00

0,00

0,00

i) výdavky na služby

9 099,00

5 232,00

14 331,00

j) výdavky na bež. transfery

4 232,00

2 434,00

6 666,00

k) odpisy

17 740,00

10 200,00

27 940,00

SPOLU v Euro

500 396,00

313 389,00

813 785,00

Počet klientov

40

23

63

Priemer EON/1 mes/1 PSS

1 042,49

1 135,47

1076,44

Dátum: 27.01.2020
Vypracovala: Elvíra Szalayová